Nazwa FINANSEMBER - to gra słów.

Zlepek zwrotów: Finanse + member.

Kojarzy się z nazewnictwem angielskich miesięcy (September, October, November, December) i kojarzy się ze słowem member czyli członek, uczestnik. W skrócie: udział w miesięcznym challengu poprawy finansów osobistych.

Z naszych badań, wywiadów, doświadczenia, rozeznania wynika, iż organizacje studenckie i koła naukowe działające na kierunkach humanistycznych nie proponują żadnej wiedzy i oferty z zakresu finansów osobistych, jednej z podstawowych umiejętności życiowych, potrzebnej każdej osobie, każdego dnia i w każdym aspekcie życia.

Finansember to swojego rodzaju challenge skierowany do studenckich kół naukowych i organizacji. 
Będziemy zachęcać, aby koła naukowe zorganizowały miesięczny challenge i nazwały go właśnie FINANSEMBER. Cały miesiąc organizacja która weźmie udział w challengu będzie prowadziła miesiąc świadomości edukacji finansowej. Studenci po zakończeniu zadania na dany dzień będą mieli możliwość udostępnienia wyników w swoich mediach społecznościowych. 

Nasza innowacja to zmiana myślenia.

Innowatorzy

Zespół tworzący  innowację społeczną Finasember to trzy kobiety, które połączyła chęć i nieustająca potrzeba szerzenia edukacji finansowej. Współpracujemy pod szyldem Fundacji Innowacja i Wiedza, warszawskiej organizacji utworzonej w 2012 roku. FIIW aktywnie włącza się w upowszechnianie idei przedsiębiorczości, samorealizacji i niezależności finansowej, wśród różnych grup społecznych, w szczególności tych, wykluczonych ekonomicznie. 

Podejmowane w ramach statutu i strategii działania Fundacji koncentrują się na pobudzaniu do aktywności społeczno-zawodowej osób nieaktywnych na rynku pracy, a także motywacji i kreatywnego myślenia w obszarze tworzenia własnego biznesu oraz pozyskiwania środków na otwarcie firmy. Pomysł na działania Fundacji, realizacja poszczególnych projektów i programów są wynikiem, doświadczeń i umiejętności osób pracujących w FIIW, a także wspólnego przekonania, iż szeroka edukacja Polaków w zakresie przedsiębiorczości, aktywności zawodowej oraz edukacji finansowej jest skuteczną metodą pobudzania wzrostu gospodarczego oraz  innowacyjnym sposobem walki z ubóstwem społeczeństwa polskiego. FIIW jest członkiem założycielem PREF – Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej. 

Katarzyna Jaszczuk, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów edukacji dorosłych (life-long learning) realizowanych w Polsce i w Europie. Niestrudzenie propaguje tematykę inteligencji finansowej i konsumenckiej, prowadzi szkolenia z zakresu finansów osobistych, rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej. Zawsze szuka nowych rozwiązań, jest autorką innowacji społecznych, kursów online, gier edukacyjnych i programów szkoleniowych z edukacji finansowej. Pracuje w sektorze biznesu i NGO. Dba, aby jej praca miały pozytywny wpływ na jakość życia innych ludzi.

Joanna Surwiłło, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, związana z edukacja finansową od 2008 roku. Prowadzi projekty mające na celu rozwiązanie kwestii społecznych w Europie Wschodniej. Pracowała w prawie 20 krajach w Europie i Azji Centralnej i Ameryce Północnej. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, organizacjami międzynarodowymi, bankami centralnymi, instytucjami mikro-finansowymi, aktywistami i mediami.

Paulina Bojanowska, pedagog resocjalizacyjny, pedagog twórczości. Prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Jej grupą docelową są osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem. Problemy osób, które obejmuje swoją pomocą najczęściej sprowadzają się do braku wiedzy. Często dają się oszukać pracodawcy, pracują na czarno lub nie znają swoich praw. Brak tych podstaw ciągnie za sobą kolejne trudności – pętle zadłużenia, zaległości komornicze itd. dlatego w każdym momencie swojej pracy z klientami podkreśla rolę edukacji finansowej i istotę jej świadomości dla rozwoju i sukcesu. 

Skip to content