Czy się ubezpieczać?

Zwykle czarne scenariusze są nam obce. Bo kto myśli o wypadkach, mając dwadzieścia lat? Możliwe, że mamy wykupione jakieś ubezpieczenie studenckie, ogólne, ale kto zagląda do OWU (i nie, wcale tu nie chodzi o UwU)?

Kto by się martwił zdarzeniami niepożądanymi; takimi, o których wiemy, że mogą nastąpić, ale nie wiemy gdzie, kiedy i czy w ogóle? 

Z tego względu powstały ubezpieczenia, których zadaniem jest rekompensata strat zaistniałych wskutek zdarzeń losowych. Niemniej, ubezpieczyciel nie jest instytucją dobroczynną, nie wypłaca odszkodowania za zaistniałe szkody na zasadzie dobrej woli.

Historia ubezpieczeń sięga odległych wieków. W czasach początków ubezpieczeńh zobowiązanie do wspólnego pokrycia szkody w momencie jej zaistnienia zastępowało obecnie funkcjonujący fundusz ubezpieczeniowy. Korzenie współczesnych ubezpieczeń zarówno majątkowych, jak i życiowych, sięgają XIV wieku i związane są z ubezpieczeniami morskimi. Rozwijająca się idea wzajemnej pomocy doprowadziła w konsekwencji do obecnie działającej machiny finansowej, jaką jest system ubezpieczeń.

Wykupienie ubezpieczenia na życie może zapewnić wysokie odszkodowania wskutek niefortunnych zdarzeń losowych, ale najpierw należy podpisać umowę.

Umowa ubezpieczenia jest dokumentem, na podstawie którego ubezpieczyciel zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń, w sytuacji gdy dochodzi do wypadku, którego dotyczy umowa. Ubezpieczający zaś zobowiązany jest do płacenia składek. Umowę reguluje Kodeks cywilny. Wyróżnia się dwa rodzaje umowy:

  • Umowa ubezpieczenia majątkowego polega na wypłacaniu określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek wypadku przewidzianego w umowie. Obejmuje utratę lub zniszczenie mienia m.in. domu, samochodu czy sprzętu elektronicznego.
  • Umowa ubezpieczenia osobowego wypłacana jest renta lub świadczenie równe określonej sumie pieniężnej, gdy dojdzie do wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Dotyczy to trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poważnej choroby. Umowa obejmuje również polisy, które są wypłacane na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Po co spisuje się umowę ubezpieczenia?

Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co nastąpi w przyszłości. Ludzi często spotykają sytuacje, na które nie mają wpływu. Zalicza się do nich nagły nieszczęśliwy wypadek, poważna choroba lub śmierć. W takich momentach umowa ubezpieczenia pomaga poprawić sytuację życiową. Dzięki polisie nie trzeba martwić się o skutki nieszczęśliwych zdarzeń. Stanowi ona nie tylko zabezpieczenie finansowe, ale również zapewnia większy komfort życia.

Co daje umowa ubezpieczenia?

Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się niespodziewanie i zazwyczaj wiążą z wysokimi kosztami. Nie każdy posiada oszczędności na tyle wysokie, aby móc zapłacić za kosztowne leczenie lub pokryć koszta odnowy mieszkania, które spłonęło w pożarze. Zawarcie umowy ubezpieczenia przede wszystkim gwarantuje szeroki zakres ochrony i gwarancję, że odszkodowanie zostanie wypłacone w razie napotkania nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

Zakłady ubezpieczeniowe oferują polisy terminowe i bezterminowe. Umowa ubezpieczenia terminowego zawierana jest zazwyczaj na okres kilku lub kilkunastu lat. Po upływie tego czasu środki, które zostały zgromadzone na koncie polisy, są wypłacane ubezpieczonemu. W przypadku ubezpieczenia bezterminowego umowę podpisuje się na czas nieokreślony.

Obowiązuje od dnia zawarcia, aż do śmierci ubezpieczonego. Wpłacane środki w trakcie trwania polisy będą podstawą wypłaty dla określonych w umowie osób.

Obecnie oferta ubezpieczeń jest bardzo rozbudowana. W Polsce znalazło miejsce kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń. 

W ofercie znajdują się w niej zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dobrowolne.

Ubezpieczenia obowiązkowe w niektórych sytuacjach trzeba wykupić. Zalicza się do nich ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie OC rolników oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia dobrowolne to ubezpieczenia, które zawiera się z własnej woli. Część z nich dotyczy ochrony życia i zdrowia, a część ochrony majątku. 

Najpopularniejsze to:

  • ubezpieczenie na życie – zabezpiecza finansowo osoby wskazane przez ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Pozwala również uzyskać wsparcie finansowe w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
  • ubezpieczenie zdrowotne – umożliwia korzystanie z prywatnej służby zdrowia oraz gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy konieczna jest np. operacja,
  • ubezpieczenie rakowe – pokrywa koszty leczenia w przypadku wykrycia nowotworu,
  • ubezpieczenie wypadkowe – jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zostaje wypłacone, gdy ubezpieczony poniesie uszczerbek na zdrowiu,
  • ubezpieczenie turystyczne – stanowi ochronę podczas wyjazdów zagranicznych. Najczęściej pokrywa koszty leczenia, które w niektórych krajach mogą być bardzo wysokie. Zależnie od wybranego pakietu ubezpieczenie może pokrywać również utratę bagażu czy odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu,
  • ubezpieczenie mieszkania – gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy nieruchomość ulegnie zniszczeniu np. przez powódź lub pożar. Ubezpieczenie można rozszerzyć o ochronę rzeczy, które znajdują się w środku nieruchomości.

A gdy chcemy wypowiedzieć umowę?

Ubezpieczenie na życie najczęściej jest inwestycją długoterminową. Umowę można podpisać na pięć lat albo nawet i dwadzieścia. Okres trwania umowy uzależniony jest od chociażby wieku  ubezpieczonego czy wariantu ubezpieczenia. Czasem problemy finansowe nie pozwalają na regularną spłatę składek. W momencie gdy taki wydatek staje się dużym obciążeniem lub gdy pojawiła się atrakcyjniejsza oferta u innego ubezpieczyciela — umowę ubezpieczenia można rozwiązać. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia regulują przepisy prawa cywilnego. Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć zarówno na początku umowy, jak i w trakcie jej trwania, poprzez złożenie formularza rezygnacji z polisy. Wzór dokumentu powinien znajdować się na stronie danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co teraz możesz zrobić dla poprawy swojej sytuacji finansowej?

Challenge 13

Umów się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym i zadaj mu wszystkie pytania o ubezpieczeniach, jakie masz w głowie. 

Przygotować się do rozmowy pomoże ci podcast, w którym Kasia Jaszczuk rozmawia z Katarzyną Cichawa, ekspertką ubezpieczeń.

Skip to content